Algemene voorwaarden

Behoudens andersluidende bedongen voorwaarden in onze verkoopovereenkomsten zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing op al onze handelsbetrekkingen met het cliënteel.

Onze facturen zijn steeds contant betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel van de bv ‘t Hoveniersbedrijf; geen korting noch borg kan worden afgetrokken of verrekend behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

De prijsaanbiedingen van de bv ’t Hoveniersbedrijf zijn steeds vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders Overeengekomen.

Nieuwe bestellingen worden slechts uitgevoerd zodra de vervallen facturen of rekeningen betaald zijn. Van zodra één factuur vervallen is en onbetaald is gebleven worden alle openstaande facturen van dezelfde klant geacht te zijn vervallen en worden zij opeisbaar zonder verder uitstel.

Verkochte goederen blijven steeds eigendom van ’t Hoveniersbedrijf bv zolang de totale prijs inclusief eventuele interesten, aankleven en kosten niet volledig is betaald.

Op het moment van de levering aan de koper wordt evenwel het risico op geheel of gedeeltelijk verlies, vernietiging of tenietgaan van de goederen al dan niet door overmacht, overgedragen aan de koper.

In geval van niet tijdige gehele of gedeeltelijke betaling van een factuur zal van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling vanaf de vervaldatum van de betrokken factuur een schadebeding worden geteld

  • Factuurbedrag t.e.m. 150,00 euro:
    vast schadebeding van 20 euro.
  • Factuurbedrag > 150,00 euro maar ≤ 500,00 euro:
    schadebeding van 15,00 euro + 10 % van het factuurbedrag
  • Factuurbedrag > 500,00 euro:
    schadebeding 40,00 euro + 5 % van het factuurbedrag met een maximum van 2 000,00 euro

Bij niet uitvoering van de overeenkomst, zoals bij weigering van levering of annulatie door de koper of opdrachtgever, heeft ‘t Hoveniersbedrijf bv recht op een forfaitaire schadevergoeding van 20 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 75 euro en een maximum van 2500 euro. In geval van wanprestatie door ’t Hoveniersbedrijf bv is een gelijkwaardige vergoeding verschuldigd aan de koper.

Eventueel transport en de transportkosten gebeuren steeds ten laste van en op risico van de koper.

Indien een koper opdracht geeft om zijn bestelde werken of goederen te factureren aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon dan blijft de besteller die de bestelling gedaan heeft dan wel ondertekend heeft, persoonlijk solidair en voor het geheel gehouden voor de betaling en de uitvoering van de overeenkomst.

Er wordt geen bijzondere waarborg verstrekt voor uitgevoerde werken of geleverde producten tenzij uitdrukkelijk vermeld op de bestelbon, de overeenkomst of op de factuur.

Gebreken die de koper kon vaststellen bij de levering worden geacht aanvaard en gedekt te zijn door de aanvaarding van de goederen indien de koper of iemand namens hem aanwezig was bij levering. Indien de koper niet aanwezig was dienen klachten uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen per aangetekend schrijven te zijn ingediend. Het verwerken, monteren of gebruiken van goederen geldt in ieder geval als aanvaarding en sluit ieder verhaal voor zichtbare gebreken uit. De koper wordt tevens vermoed bij de levering alle nodige inlichtingen te hebben gekregen i.v.m. het gebruik of onderhoud van de goederen en/of materialen. Klachten hieromtrent zijn niet meer aanvaardbaar acht dagen na levering.

Indien een klacht gegrond blijkt behoudt ‘t Hoveniersbedrijf bv zich het recht voor de betwiste goederen terug te nemen en daarna te vervangen door soortgelijke goederen. De herstelling of vervanging van de goederen tijdens de waarborgperiode verlengt nooit de waarborg.

’t Hoveniersbedrijf bv is niet verantwoordelijk voor schade of gebreken te wijten aan onvoldoende onderhoud, verkeerd gebruik dan wel schade door abnormale klimatologische omstandigheden.

Naar keuze van ’t Hoveniersbedrijf bv zijn in geval van betwisting van gelijk welke aard inclusief de gerechtelijke inning van vorderingen, het vredegerecht Tweede kanton Hasselt of de rechtbanken van Eerste aanleg dan wel de rechtbank van Koophandel territoriaal bevoegd te Hasselt.