Disclaimer

Akkoordverklaring

Deze website is eigendom van ‘t Hoveniersbedrijf bv (info@hoveniersbedrijf.be), btw BE 0564.926.911. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De website www.hoveniersbedrijf.be en alle onderdelen daarvan (merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden ...). zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan 't Hoveniersbedrijf of rechthoudende derden. Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, gebruik of wijziging van een gedeelte of het geheel van www.hoveniersbedrijf.be is dus niet toegestaan. De gebruikers van de site verbinden zich er zich uitdrukkelijk toe de auteursrechten en de soortgelijke rechten toebehorende aan www.hoveniersbedrijf.be en aan derden integraal te respecteren. 't Hoveniersbedrijf bv heeft het recht maatregelen te treffen indien ze vaststelt dat bovenstaande niet wordt gerespecteerd.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

't Hoveniersbedrijf bv besteedt veel aandacht aan het zo volledig en correct mogelijk geven van informatie en dat deze steeds up-to-date is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden voorkomen. In dat geval doen we zo snel mogelijk en op een professionele manier de rechtzetting. 't Hoveniersbedrijf kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u info@hoveniersbedrijf.be contacteren.

De inhoud van de site (weblinks inbegrepen) kan steeds zonder voorafgaande kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. 't Hoveniersbedrijf bv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

't Hoveniersbedrijf bv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

't Hoveniersbedrijf bv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is in elk geval van toepassing. De Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg zijn bevoegd bij elk conflict naar aanleiding van een bestelling of aankoop via de website. Onverminderd al het voorgaande behoudt 't Hoveniersbedrijf bv zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen, in te houden of niet te verzenden.

Van zodra één factuur na vervaldatum onbetaald blijft kan 't Hoveniersbedrijf bv alle leveringen staken en alle andere zelfs nog niet vervallen facturen als vervallen beschouwen.

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door 't Hoveniersbedrijf bv om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Deze voorwaarden worden desgevallend aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet door 't Hoveniersbedrijf bv naar verwezen wordt. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Informatie over online geschillen

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.